Odluke i dokumenti Općinskog vijeća

Odluke i dokumenti Općinskog vijeća u mandatu 2017. - 2021.

Odluka o izgradnji spomen obilježja poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata

Odluka o odustajanju od projekta „Open Ethno Village – Cultural and Rural Experience for everyone (ETHNOPEN)“

Odluka o osnivanju povjerenstva za utvrđivanje stanja u NK Dravi

Odluka o prijenosu investicije izgradnje kanalizacijske mreže sa uređajem na Komunalije doo

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Novigrad Podravski

Odluka o visini naknade za priključenje na niskonaponsku mrežu Triokraljski brijeg - Miholjanski put 

 

Odluke i dokumenti s 3. sjednice Općinskog vijeća održane 4. rujna 2017. godine

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o osiguranju sredstava za troškove održavanja radnih prostorija DV,,Fijolica" Novigrad Podravski

- Izmjene i dopune proračuna Općine Novigrad Podravski za 2017. 

- Zaključak o usvajanju lzvješća o radu općinskog načelnikaOpćine Novigrad Podravski za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 20117. godine

- Izvještaj o zaduživanju

Odluka o početku postupka javne nabave i imenovanju Stručnog povjerenstva u postupku javne nabave modernizacije javne rasvjete u Općini Novigrad Podravski - energetski učinkovita i ekološka javna rasvjeta

- Odluka o općinskim porezima

- Plan razvojnih programa

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna

- Skraćeni zapisnik s 3. sjednice OV

 

- Odluke i dokumenti s 2. sjednice Općinskog vijeća održane 26. srpnja 2017. godine

 

 

Odluke i dokumenti Općinskog vijeća u mandatu 2013. - 2017. 

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Novigrad Podravski Vlaislav-Borovljani, Plavšinac“

Odluka o zabrani korištenja službenog odlagališta komunalnog otpada „Jandrin grm“ u Novigradu Podravskom

Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Novigrad Podravski 

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o uvjetima i naknadi za korištenje Vatrogasnog doma u Novigradu Podravskom i Društvenih domova u Borovljanima i Vlaislavu

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Novigrad Podravski

Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na području Općine Novigrad Podravski

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o uvjetima i naknadi za korištenje Vatrogasnog doma u Novigradu Podravskom i Društvenih domova u Borovljanima i Vlaislavu

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Novigrad Podravski

Odluka o osnivanju Poduzetničke zone Novigrad Podravski

Odluka o uvjetima i naknadi za korištenje Vatrogasnog doma u Novigradu Podravskom i Društvenih domova u Borovljanima i Vlaislavu 

Odluka o izradi Programa ukupnog razvoja Općine Novigrad Podravski za razdoblje 2014. – 2020.

ODLUKA o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Novigrad Podravski

Odluka o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Novigrad Podravski

Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Novigrad Podravski

Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Novigrad Podravski

Odluka o uvjetima i mjestima za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine Novigrad Podravski

Odluka o komunalnom redu na području općine Novigrad Podravski

Odluka o držanju kućnih ljubimaca na području Općine Novigrad Podravski

Odluka o dodjeli koncesije za dimnjačarske poslove

Odluke sa 10. sjednice Općinskog vijeća

     - Odluka o dodjeli koncesije za prijevoz pokojnika

     - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

Odluke sa 32. sjednice Općinskog vijeća

© 2016 Općina Novigrad Podravski. Sva prava pridržana. Design by Georg