Jedinstveni upravni odjel

Vladimir Tončić, mag.iur - Pročelnik (zaposlen i u Općini Hlebine i Općini Đelekovec)

Melita Puhalo, mag.iur - Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti i komunalni redar

Ana Sabolić, dipl. oec - Viši stručni suradnik za računovodstvene poslove

Anđelka Peroković Lovrak, stručna prvostupnica - Viši upravni referent

Silvia Zlatar - Upravni referent za opće poslove i javnu nabavu

Mirela Rušak - računovodstveni referent

Slobodanka Sekulić - referent- komunalno-poljoprivredni redar (zaposlena i u Općini Hlebine)

Zdravko Vuljak - Komunalni radnik - rukovatelj građevinskim strojevima

Angela Ivanušec - Spremačica - dostavljačica 

Youtube Općine Novigrad Podravski i Live stream - centra Novigrada Podravskog
© 2021 Općina Novigrad Podravski. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg