Na temelju članka 5. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Novigrad Podravski, KLASA: 112-01/15-01/03, URBROJ: 2137/11-15-1 od 23. veljače 2015., pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Novigrad Podravski, dana 29. prosinca 2015. godine donosi

PLAN RADA Jedinstvenog upravnog odjela Općine Novigrad Podravski za 2016. godinu

I.
Planom rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Novigrad Podravski za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Plan rada), planiraju se sljedeći poslovi u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Novigrad Podravski (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel) koji će se obavljati tijekom 2016. godine:
Obavljanje administrativnih i tehničkih poslova nužnih za ostvarivanje planskih i programskih dokumenata za 2016. godinu:
- Plan razvojih programa Općine Novigrad Podravski za razdoblje 2016. – 2018.,
- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Novigrad Podravski u 2016. godini,
- Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Novigrad Podravski za 2016. godinu,
- Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Novigrad Podravski za 2016. godinu,
- Program javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Novigrad Podravski za 2016. godinu,
- Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Novigrad Podravski u 2016. godini,
- Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Novigrad Podravski u 2016. godini,
- Program potpora u poljoprivredi na području Općine Novigrad Podravski za 2016. godinu,
- Program demografske obnove na području Općine Novigrad Podravski u 2016. godini;
- Program o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Novigrad Podravski u 2016. godini,
- Program javnih potreba u kulturi na području Općine Novigrad Podravski u 2016. godini,
- Program javnih potreba u sportu na području Općine Novigrad Podravski u 2016. godini,
- Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Novigrad Podravski, odnosno sređivanje kompletne dokumnetacije oko imovine Općine Novigrad Podravski,
- Usklađivanje Plana zaštite od požara sa primjedbama nadležnih županijskih i državnih službi,
- Provođenje svih potrebnih aktivnosti vezanih uz donošenje izmjena i dopuna Prostornog plana te Programa ukupnog razvoja Općine Novigrad Podravski za razdoblje 2014. – 2020.,
- Ustrojavanje evidencije o broju i stanju nerazvrstnih cesta na području Općine Novigrad Podravski, te utvrđivanje uvjeta uređenja prometa na tim cestama,
- Ustrojavanje evidencije vezane uz naknadu za služnosti puta, vodova i druge služnosti,
- Priprema nacrta općih i pojedinačnih akata koje donosi Općinsko vijeće Općine Novigrad Podravski,
- Izrada Proračuna, rebalansa Proračuna, obračuna proračuna, bilanci i uredno vođenje propisanih knjigovodstvenih dokumenata,
- Izdavanje novih rješenja za komunalnu naknadu na temelju novih provedbenih propisa,
- Izrada izvješća i analiza za potrebe općinskih, županijskih i državnih organa i tijela,
- Kontinuirana suradnja sa višim upravnim tijelima i institucijama,
- Pružanje stručne pomoći proračunskom korisniku, dječjem vrtiću „Fijolica“ Novigrad Podravski,
- Pružanje sturčne pomoći pri provođenju specifičnih programa i projekta koji se financiraju od strane države i iz sredstav EU fondova,
- Obavljanje svih drugih poslova koji će se pojaviti u tekućem poslovanju Općine Novigrad Podravski.

II.
Ovaj Plan rada stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploći Općine Novigrad Podravski.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE NOVIGRAD PODRAVSKI

KLASA: 023-01/15-01-08
URBROJ: 2137/11-15-1
Novigrad Podravski, 29. prosica 2015.

PROČELNICA: Jasna Klasan, dipl.iur.

Youtube Općine Novigrad Podravski i Live stream - centra Novigrada Podravskog
© 2021 Općina Novigrad Podravski. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg