Na temelju Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Novigrad Podravski za 2020. godinu KLASA: 320-01/19-01/08; URBROJ: 2137/11-01-19-1 od 16. prosinca 2019. godine i članka 46. Statuta Općine Novigrad Podravski (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 5/13. i 2/18) općinski načelnik Općine Novigrad Podravski raspisuje

JAVNI POZIV za sufinanciranje troškova edukacije i stručnog osposobljavanja poljoprivrednih proizvođača s područja Općine Novigrad Podravski za 2020. godinu

Oduka o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje projektne dokumetnacije

Odluka o sufinanciranju polaznika stučnog obrazovanja

Obrazac zahtjeva - EDUKACIJE, STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE, SEMINARI

Stranica 6 od 25

Glasajte za ime dvorane

Live stream - centar Novigrada Podravskog

© 2021 Općina Novigrad Podravski. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg