Na temelju Zakona o udrugama („Narodne Novine“ broj 74/14. i 70/17), članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne Novine“ broj 26/15), članka 25. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva KLASA: 612-01/16-01/02; URBROJ: 2137/11-16-1 od 28. siječnja 2016. i KLASA: 612-01/16-01/02; URBROJ: 2137/11-16-2 od 19. prosinca 2016. i članka 46. Statuta Općine Novigrad Podravski (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 5/13. i 2/18), općinski načelnik Općine Novigrad Podravski je dana 15. siječnja 2019. godine donio

Odluku o odabiru programa/projekata udruga za financiranje provedbe programa javnih potreba u kulturi na području Općine Novigrad Podravski za 2019. godinu

Odluku o odabiru programa/projekata udruga za financiranje provedbe programa javnih potreba u sportu na području Općine Novigrad Podravski za 2019. godinu

Temeljem čanka 10. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), članka 53. Statuta Općine Novigrad Podravski ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 5/13) i članka 16. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva KLASA: 612-01/16-01/02; URBROJ: 2137/11-16-1 od 28. siječnja 2016. i Odluke o o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društvaKLASA: 612-01/16-01/02; URBROJ: 2137/11-16-2 od 19. prosinca 2016., Općina Novigrad Podravski objavljuje

Javni natječaj za financiranje provedbe programa javnih potreba u kulturi na području Općine Novigrad Podravski za 2018. godinu

Stranica 1 od 3

Youtube Općine Novigrad Podravski i Live stream - centra Novigrada Podravskog
© 2021 Općina Novigrad Podravski. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg